Hem · Ingen kategori · Ändringar bland namnsdagarna

Ändringar bland namnsdagarna

Den namnsdagslängd som gavs ut 1901 verkar, om man läser vad kommittén skrivit, ha varit tänkt att fortlöpande revideras. Nu blev det inte så, faktiskt gjorde man endast tre ändringar i längden fram till 1972 då vetenskapsakademien inte längre fick behålla privilegiet att vara den som bestämde namnsdagarna.

De ändringar som gjorts mellan 1901 och 1972 var att Nore, den 4 november, ändrades till Sverker 1905. Detta berodde på unionsupplösningen mellan Sverige och Norge samma år, vidare ändrades Estrid till Astrid år 1907 till prinsessan Astrids ära som fötts två år tidigare, 1905, och 1934 ändrades Kasper till Sibylla för att hedra prinsessan Sibylla som två år tidigare gift sig med Sveriges arvprins Gustaf Adolf.

När vetenskapsakademien inte längre innehade monopol på namnsdagslängden utbröt till en början något som i det närmaste kan kallas anarki. Många gjorde sina egna almanackor med egna namnsdagslängder. Efter fjorton år, 1986, lyckades dock almanacksförlagen enas. Efter ett förslag från Esselte utformades en standard om tre namn per dag vilken brukades ända till 1993 då man ändrade till två namn per dag efter kritik om att almanackan var för mycket kvantitet och gjorde avkall på kvalitet. Neddragningen fick dock fortsatt kritik och till denna bidrog även det faktum att man ansåg namnsdagarnas placering i kalendern godtycklig och att man flyttat om i onödan jämfört med den äldre namnlängden från 1901. Till slut återinförde Svenska Akademien i sin almanacka den gamla namnlängden. Förvirringen var i det närmaste total och till slut fick Svenska Akademien ett möte till stånd där en arbetsgrupp bildades för att reda ut begreppen och skaffa fram ett gemensamt förslag till ny och bättre namnsdagslängd. Redan 1998 kunde de som ingick i arbetsgruppen – företrädare för akademierna, namn- och folklivforskningen, språkvården, den kyrkliga traditionen och almanacksförlagen, presentera ett förslag vilket togs i bruk 2001.

Tanken är att det ska ses över om 15 år igen, 2016, men smärre justeringar kommer att göras under tiden. 2011 ändras Helmi, 6 april, till William och Roy och Kevin delar namnsdag den 7 september. Regina utgår. Samuel, 1 september, kompletteras med den något modernare formen Sam.

Namnlängden från 2001 är alltså tänkt att gälla några år till och generellt utgöra en långsiktig lösning. De som åtagit sig att förvalta och bearbeta namnlängden är förutom Svenska Akademien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien samt Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala.

2011-03-13